Ga naar de inhoud
PRIVACYBELEID

Privacy is een groot goed. Ook wij houden ons natuurlijk aan de AVG.
Informatieprotocol (Privacybeleid)

In dit Informatieprotocol omschrijven we onder andere welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Hebt u na het lezen van de document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

- met ons een overeenkomst aangaat of bij ons een aanbieding of offerte opvraagt;
- een dienst van ons afneemt;
- onze website bezoekt;
- met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt;

Wij maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

- contactgegevens,  zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres, etc.;
- gegevens omtrent leeftijd, geslacht, etc.;

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

- het (laten) beheren van de relatie met klanten/bezoekers;
- het uitbreiden van het klanten-/bezoekersbestand;
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing-/promotieactiviteiten om een relatie met een klant/bezoeker tot stand te brengen en/of met een klant/bezoeker in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij hanteren de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

- u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
- u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken;
- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
- de verwerking is nodig voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van het openbaar gezag dat is ons is opgedragen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;
- wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen;
- onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhoud van de relatie met u, en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Opslag en bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw relatie of overeenkomst met ons.
Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal jaar 10 daarna.

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt voor de volgende zaken contact met ons opnemen:

- opvragen of wij van u persoonsgegevens verwerken;
- opvragen van meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of vragen naar aanleiding van dit informatieprotocol;
- inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons;
- aanpassing van persoonsgegevens die wij onjuist hebben verwerkt;
- beperking van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een ander bedrijf of organisatie.

Het kan voorkomen dat we niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Als dat het geval is, dan laten we u dat gemotiveerd weten.
Beveiliging van uw gegevens Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in fysiek als in digitaal opzicht.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens in ieder geval aan de volgende personen en derden verstrekken:

- onze medewerkers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens;
- het hostingbedrijf waarmee wij zaken doen om uw aanvragen mogelijk te maken;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.

Deze derden gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken.
De afspraken daarover leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Herkomst van de persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen van:

- u;

Wijzigingen van het Informatieprotocol

Het kan voorkomen dat dit Informatieprotocol in de toekomst wordt gewijzigd. Wij brengen u daarvan niet op de hoogte.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen?
Neem dan contact met ons op.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk voor de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

© SiteOnline Wizard Design
Luc Stel
Limburgiastraat 8
6415 vt  Heerlen

Op afspraak
   +31 622 49 02 22
Een oude helpdesk vindt u hier.
Terug naar de inhoud